Hazine destekli kefalet sisteminde düzenleme

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının asgari niteliklerini belirlenmesini de içerecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kararın Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartlar başlıklı 4. maddesine eklenen ibareyle, Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerine, bu kapsamda sağlanacak kefalet şartları arasında yer alan bireysel ve işletme kredilerinin vadesinin asgari 6 ay olmasına yönelik kriterden muafiyet sağlandı.

Kefalet tutarı limitleri artırıldı

Kararla, sağlanacak Hazine destekli azami kefalet tutarına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, azami kefalet tutarı limitleri; KOBİ tanımını haiz kullanıcılar azami 35 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için 250 milyon TL’den 350 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu limitlerin hesaplanmasında tüm kurumlardan kullanılacak kefalet miktarları dikkate alınacak. Limitlerin aşılmamasını temin etmek amacıyla kurumlar gerekli bilgi sistemi entegrasyonunu sağlayacak.

Kredi kefalet kurumuna en az 50 milyon TL sermaye şartı

Kararla, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının asgari niteliklilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, kefalet kurumunun nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon TL olması AŞ olması, ana faaliyet konusunun kefalet olması gerekiyor. Kurumun münhasıran kredi kefaleti sağlaması esas olacak. Bunun dışındaki faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılabilecek.

Kararla ayrıca kredi kefalet kurumunun ortakları ve yöneticilerinin genel nitelikleri, iç kontrol, risk ve bilgi sistemleri yönetimi, denetim ve raporlamaya ilişkin şartlar da belirlendi.

Karara eklenen geçici maddelere göre, bu yıl sonuna kadar turizm sektöründe tur operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelerin kefalet başvurularında mevcut kefalet bakiyeleri, kefalet limiti hesabına dahil edilmeyecek.

Geçici maddelere göre ayrıca, 18 Mart’ta yayımlanan KOBİ nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle KOBİ tanımına dahil olan işletmeler, 2023 yılı sonuna kadar karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilecekler.